VOP

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) spoločnosti INVELT, s.r.o., so sídlom: Brezová 895/11 Trenčín 911 05, IČO: 36 227 811,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel:  Sro, Vložka číslo:  13266/R, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akoukoľvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (ďalej aj ako „zmluva o poskytnutí služby“).

 2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.zciny.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako „webové rozhranie obchodu“).

 3. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.zciny.sk (ďalej len „webová stránka“).

 4. Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania, a podnikateľ, ktorým je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 5. Službou sa považuje činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi predávajúcim odplatne vo forme montáže tovaru zakúpeného na webovej stránke predávajúceho a to najmä montáž klimatizačných jednotiek.

 6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

2. Registrácia  a užívateľský účet

 1. Kupujúci môže objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. V prípade, ak sa kupujúci zaregistruje  na webovej stránke, bude mu pridelené užívateľské meno a heslo a po prihlásení môže vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej ako „užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar a robiť ďalšie úkony s tým spojené.

 2. Pri objednávke tovarov a pri registrácií na webovej stránke je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za prav divosť a za správnosť ním uvedených údajov.

 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom (ďalej ako „prístupové údaje“). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s prístupovými údajmi a chrániť ich pred sprístupnením tretích osôb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúcemu a to najmä v prípade, kedy kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet viac ako dva roky, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, vrátene obchodných podmienok.

 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaného predávajúcim, služieb a to vrátane ich kúpnej ceny. Kúpna cena ponúkaného tovaru a služieb zahrňuje daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu, ktoré sú uvádzané osobitne (čl. 3.2). Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena služieb zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na webovom rozhraní obchodu.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu.  Informácie súvisiace s nákladmi spojenými s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskú republiku, kupujúci nesie všetky náklady predávajúcim, ktoré sú k takémuto doručeniu potrebné.

 3. V prípade objednania tovaru, kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje informácie najmä o (i) objednávanom tovare a službe – vybraný tovar, alebo/aj službu „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu, (ii) spôsob úhrady kúpnej ceny – kupujúci vyberie požadovaný spôsob úhrady, (iii) spôsob doručenia – kupujúci vyberie požadovaný spôsob doručenia (ďalej spolu ako „objednávka“).

 4. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári úplne, správne a pravdivo vyplniť svoje osobné údaje a údaje potrebné pre doručenie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a takto poskytnuté údaje sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo v užívateľskom účte kupujúceho (ďalej ako „elektronická adresa kupujúceho“). Takéto oznámenie sa považuje za akceptáciu objednávky podľa bodu 3.6 obchodných podmienok.

 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.

 6. Kúpna zmluva, prípadne zmluva o poskytnutí služby je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

 7. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o poskytnutí služby.

4. Kúpna cena, cena za poskytnuté služby a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru/služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov: (i) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo (ii) prostredníctvom hotovostnej platby na dobierku prostredníctvom kuriéra (iii) prostredníctvom tretej spoločnosti (Quatro) sprostredkujúcej predaj na splátky

 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

 3. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 4. Ak sa podľa zmluvy o poskytnutí služby začne poskytovať služba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. V tejto súvislosti predávajúci si môže vyžiadať výslovný súhlas od spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúcej vety.

 5. Kupujúci – spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.

 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služby prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru/služby dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla spoločnosti INVELT, s.r.o., sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

 7. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebiteľ odstúpil. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.

 8. Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo kupujúcim – spotrebiteľom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na dostúpenie od zmluvy.

 9. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré kupujúci – spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu – spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 10. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 5.9. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 5.6. týchto obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 11. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2 týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 12. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

 13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 14. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o poskytnutí služby po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa bodu 5.4 (posledná veta), je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. V prípade ak bola služba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu – spotrebiteľovi, pričom spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby odstúpi v lehote podľa § 7 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, vrátene všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontáž).

 15. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 5.5. a 5.6. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 5.9. týchto obchodných podmienok kupujúcemu.

 16. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru si vyberá kupujúci zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom doručení tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní.

 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutou predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť do 5 dní od doručenia výzvy predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený tieto pohľadávky jednostranne započítať.

 3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

 3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov a služieb prevádzané na webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov.

 4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť.

 5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosti predávajúceho a zo zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kujúceho.

8. Záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom rozhraní obchodu predávajúceho.

 2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania tovaru sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.09.2015 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.9.2015

Všeobecné obchodné podmienky na poskytovanie zasielateľských a logistických služieb

Článok 1 – ÚČEL A ROZSAH POUŽITIA:

Účelom týchto Všeobecných obchod- ných podmienok je stanoviť podmienky výkonu služieb spoločnosťou INVELT v čo najširšej možnej miere (ako špeditér, prevádzkovateľ skladu, sprostredkovateľ, operátor, servisný zástupca poskytujúci zastupovanie v colnom konaní (alebo nie), zasielateľ, dopravca, prepravca atď.) pre Klienta v oblasti logistických a/alebo dopravných a prepravných služieb tovaru akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek pôvodu, do akéhokoľvek miesta určenia, a to v tuzemsku, ako aj  medzinárodne.

Akákoľvek dohoda/zmluva alebo operácia so spoločnosťou INVELT znamená, že Klient súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako «VOP») bez výhrady alebo obmedzenia. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky služby vykonávané spoločnosťou INVELT, bez ohľadu na akékoľvek protichodné, protikladné alebo dodatočné podmienky uvedené v akejkoľvek objednávke alebo inej komunikácii od Klienta. Žiadne takéto protichodné, protikladné alebo dodatočné podmienky sa nepovažujú za prijaté, pokiaľ spoločnosť INVELT výslovne nepotvrdí ich prijatie v písomnej forme.

Výnimka – ustanovenia VOP sa neuplatňujú:

 • Ak sa poskytujú Služby na základe akejkoľvek inej zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou INVELT a Klientom
 • V prípade nejednotnosti medzi podmienkami uvedenými v týchto VOP a miest- nymi právnymi V rozsahu akejkoľvek takejto nezrovnalosti sa bude uplatňovať (všeobecne záväzný) miestny právny predpis (zákon) maximálne v rozsahu jeho kogentných ustanovení, ale nie ďalej (v iných častiach).

Článok 2 – DEFINÍCIE POJMOV:

V rámci týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

Dopravca: dopravca, ktorý skutočne vykonáva všetky alebo časť Prepravných služieb Klient: osoba, ktorá si objedná Prepravné služby a/alebo Logistické služby spoločno- sti INVELT

Príjemca: osoba, ktorá prijíma Tovar na adresu uvedenú Klientom

Odosielateľ: osoba, ktorá odošle Tovar Príjemcovi

Kontajner: zahŕňa akýkoľvek kontajner, príves, prepravovateľnú nádrž, plošinu, alebo plochý, paletový alebo akýkoľvek iný podobný prepravný predmet, ktorý sa zvykne používať na upevnenie a spojenie viacerých kusov Tovaru do jedného celku Dodanie: Dodanie sa uskutoční, ak je Tovar doručený na adresu Príjemcu, ktorú určí Klient

Výnimočná udalosť: Zmluvné strany súhlasia, že za výnimočnú udalosť sa považujú všetky okolnosti a/alebo udalosti, ktoré sú mimo rámca primeranej a odôvodnenej kontroly spoločnosti INVELT vrátane, ale nie výlučne, elektrického alebo mag- netického poškodenia, alebo vymazania elektronických alebo fotografických snímok/ obrazov, údajov alebo záznamov; akákoľvek vada alebo charakteristika týkajúca  sa povahy Zásielky, aj keď je spoločnosti INVELT známa; akékoľvek konanie alebo opomenutie osoby, ktorá nie je zamestnaná alebo zazmluvnená spoločnosťou INVELT – napr. Odosielateľ, Príjemca, tretia strana, colný úrad alebo iný štátny úradník;

«Vyššia moc» – t.j. živelná pohroma, zemetrasenie, cyklón, búrka, záplava, hmla, voj- na, letecká havária alebo embargo, vzbura alebo občianske nepokoje, štrajk, krupobi- tie, požiar spôsobený prírodnými príčinami, pracovné výtržnosti a nepokoje, sabotáž, teroristické činy, občiansky nepokoj; zmena smeru trasy a/alebo striedanie a zmeny služieb a/alebo obchádzanie príkazov (vrátane, avšak nie výlučne odmietnutia nak- ládky), o ktorých rozhodol námorný a/alebo letecký dopravca

INVELT: spoločnosť INVELT, ktorá organizuje Dopravné/Prepravné Služby Tovaru a/alebo vykonáva Logistické služby pre Klienta

Spoločná zodpovednosť: zásada námorného práva, kedy v prípade núdze všetky strany v plavbe na mori proporcionálne zdieľajú všetky výdavky alebo straty vyplýva- júce z dobrovoľného obetovania časti lode a/alebo nákladu za účelom záchrany celku. Tovar: akýkoľvek majetok vrátane kontajnerov, paliet alebo podobných prepravných predmetov alebo obalov, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou INVELT alebo v mene spoločnosti INVELT, bez ohľadu na to, či má alebo nemá byť tento majetok prepravovaný na alebo pod palubou, v prípade prepravy po mori.

Balenie: položka alebo materiálová jednotka pozostávajúca z viacerých položiek bez ohľadu na ich hmotnosť, rozmery alebo objem, ktorá/é tvorí/ia jednotkové zaťaženie, a ktorá je/ktoré sú určená/é na prepravu (kôš, klietka, nádoba, kartón, kontajner, deb- na, paleta, zviazané alebo stlačené Klientom, zrolované atď.) zabalená/é odosielate- ľom pred prepravou, aj v prípade keď obsah balenia je vyšpecifikovaný v prepravnom doklade.

Služby: úkony vykonávané spoločnosťou INVELT na základe objednávky od Klien- ta (1) na prepravné služby, akýmkoľvek prostriedkom (letecká, železničná, námorná, cestná doprava) tovaru z jedného miesta nakládky až po jediné miesto vykládky (Do- pravné/Prepravné Služby) a/alebo (2) na logistické služby akéhokoľvek druhu, kto- ré sú určené najmä, avšak nie výlučne na colné formality, prijatie, prehliadku a revíziu, skladovanie, prípravu, balenie Tovaru (Logistické služby)

Zásielka: určité množstvo Tovaru s balením vrátane nosiča, ktorý je v čase prepravy dostupný spoločnosti INVELT, pre ktorý požaduje Klient prepravu z jedného miesta nákladky na jedno miesto vykládky pre každého Príjemcu osobitne, a ktoré je vyzdvihnuté ako jedna položka.

Daňový úrad: pod týmto pojmom sa zahŕňa akákoľvek vláda, štát alebo obec alebo akýkoľvek vládny, štátny, sociálny alebo iný fiškálny, príjmový, colný alebo výkonný úrad alebo iný orgán príslušný na uloženie, vymeranie, vyrubenie alebo vyberanie akéhokoľvek záväzku týkajúceho sa Daní.

Dane: akékoľvek dane, poplatky, odvody, clá, záväzky, odpočty alebo zrážky akého- koľvek druhu alebo povahy

Udalosť: Všetky dôsledky vyplývajúce z rovnakej počiatočnej príčiny sa považujú za rovnakú udalosť.

Článok 3 – VÝKON SLUŽIEB:

Prepravné služby: Dátumy odchodu a príchodu, ktoré môžu byť spoločnosťou INVELT stanovené sú orientačné.

Akékoľvek špeciálne pokyny na doručenie (dobierka atď.) musia byť predmetom pí- somnej objednávky, osobitne pre každú Zásielku a výslovne dohodnuté so spoloč- nosťou INVELT. Zároveň platí, že takáto objednávka môže byť iba popri hlavnej Prepravnej službe a/alebo Logistickej službe.

Logistické služby: Spoločnosť INVELT sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie a uplat- niť všetky dostupné prostriedky a zručnosti, t.j. svoje logistické znalosti, skúsenosti a prostriedky uvedené vo svojej ponuke, s obozretnosťou a náležitou starostlivosťou na vykonávanie Logistických Služieb v súlade s odbornými normami a štandardmi. Colné formality: Klient je povinný udeliť spoločnosti INVELT plnomocenstvo riadne vyplnené a podpísané oprávnenou osobou, umožňujúce spoločnosti INVELT vykoná- vať úkony spojené s colným konaním týkajúce sa Klienta v jeho mene a na jeho účet. Spoločnosť INVELT zaplatí preddavok na clá a dane súvisiace s colnými operáciami len vtedy, ak výška sumy ciel a daní požadovaná spoločnosťou INVELT od Klienta bola účinne vyplatená vopred. Vo výnimočnom prípade spoločnosť INVELT týmto výslovne prejavuje súhlas s vykonávaním colných operácií bez predchádzajúcej zálohy/ preddavku; spoločnosť INVELT je oprávnená prerušiť alebo zastaviť platenie preddavkov v prípade oneskorenej úhrady platby Klientom, na ťarchu a zodpovednosť Klienta. Klient vyhlasuje a zaväzuje sa, že spoločnosť INVELT odškodní/ nahradí jej všetky náklady a nebude si voči nej uplatňovať žiadne nároky v dôsledku udelenia nesprávnych pokynov, neuplatniteľných a nepoužiteľných dokumentov atď., ktoré môžu vo všeobecnosti spôsobiť finančné straty a/alebo iné povinnosti, dodatočné dane, pokuty alebo sankcie od príslušného orgánu alebo úradu.

Článok 4 – POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zakázaný Tovar: S výnimkou skôr písomne dohodnutých osobitných dojednaní spoločnosť INVELT neposkytuje Služby pre Tovar pozostávajúci zo šperkov, perál a drahokamov, kožušiny a zbierky umeleckých diel, drahých kovov, bankoviek, mien vrátane cestovných šekov, blankozmeniek a šekových knižiek, kreditných kariet, telefónnych kariet a pre iné Tovary, ktoré môžu byť použité na podvodné úkony, doklady a vzorky, ktorých obchodovateľná alebo obchodná hodnota nie je pomerná ku ich skutočnej hodnote (okrem modelov, prototypov, starých vozidiel a zbierky vozidiel).

Povinné vyhlásenia: Od Klienta sa očakáva, že v primeranom čase poskytne spoločnosti INVELT presné pokyny potrebné na výkon Služieb. Spoločnosť INVELT nie je povinná kontrolovať dokumenty (obchodnú faktúru, nákladný list, atď.) dodané Klientom. Klient sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti INVELT charakteristiky zvereného Tovaru (zloženie a klasifikácia Tovaru, hodnota Tovaru, balenie, počet položiek v jednej zásielke, rozmery obalu, výška a typ paliet, hmotnosť, bezpečnostné upozornenia, obmedzenia skladovania a manipulácia atď.) a bezodkladne oznámiť spoločnosti INVELT akúkoľvek zmenu týchto charakteristík. V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného vyhlásenia týkajúceho sa vyššie uvedených informácií bude výlučne (sám) Klient znášať priame a nepriame vzniknuté dôsledky a nebude si voči spoločnosti INVELT uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody v dôsledku vzniku akejkoľvek škody, výdavkov, nákladov, poplatkov, pokút alebo inej platby, ktorá by mohla v tejto súvislosti vzniknúť.

Balenie/Označovanie: Tovar musí byť zabalený, nedeliteľný a označený spôsobom, ktorý je vhodný na prepravu a/alebo skladovanie, ktoré sa vykonáva za normálnych podmienok, ako aj na následnú výslednú manipuláciu a spracúvanie. Každý balík, položka alebo nosič musí byť viditeľne a jasne označený tak, aby umožnil okamžitú a jednoznačnú identifikáciu odosielateľa, Príjemcu, miesto dodania a povahu Tova- ru. Klient je zodpovedný za všetky dôsledky akéhokoľvek nedostatku alebo chyby v balení, delení, označovaní, štítkovaní, ako aj za akékoľvek porušenie povinností týkajúcich sa informácií a vyhlásení o povahe a charakteristikách Tovaru.

Hmotnosť zásielky: Spoločnosť INVELT je oprávnená kontrolovať hmotnosť označenú Klientom a opraviť akúkoľvek chybu týkajúcu sa váhy/hmotnosti Tovaru. Váha, ktorá sa berie do úvahy pri fakturácii Zásielky (zaokrúhlená nahor na najbližšie číslo), bude vyššia ako skutočná objemová hmotnosť alebo skutočná hmotnosť, ako je určená vážením, použitím váh, ktoré sú v súlade s príslušnými predpismi z hľadiska záťaže a meraní. Navyše spoločnosť INVELT môže odmietnuť prepravu Tovaru v časti zodpovedajúcej rozdielu medzi deklarovanou hmotnosťou a skutočnou hmotnosťou, ak preprava takéhoto Tovaru vytvára riziko v poskytovaní prepravných služieb v rozpore s platnými predpismi. V prípade neúplného, nepresného alebo oneskoreného vyhlásenia týkajúceho sa váhy, bude výlučne sám Klient znášať všetky vzniknuté priame a nepriame dôsledky, nebude si voči spoločnosti INVELT uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody a je povinný odškodniť spoločnosť INVELT za akúkoľvek škodu, výdavky, náklady, poplatky, pokuty alebo akúkoľvek inú platbu, ktorá by mohla v tejto súvislosti vzniknúť.

Nakladanie/Vykladanie: Pre Prepravné Služby platí, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak, že úkony spojené s prepravou Tovaru (manipulácia s Tovarom) sú na zodpovednosť Klienta. Klient je zodpovedný za akúkoľvek vzniknutú škodu, vyhlasuje, že si nebude voči spoločnosti INVELT uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody a zároveň sa zaväzuje odškodniť spoločnosť INVELT za akúkoľvek škodu, výdavky, náklady, poplatky alebo akúkoľvek inú platbu, ktorá by mohla vzniknúť pri preprave Tovaru.

Inštalácia a Vybavenie: pre Logistické služby platí, že veľkosť inštalácie, zariadenia, IT a ďalšie prostriedky sú stanovené podľa tokov a objemov Tovaru a údajov posky- tnutých Klientom na začiatku poskytovania Služieb. Klient potvrdzuje, že použité zariadenie a inštalácia sú vhodné a dostatočné na vykonanie Logistických služieb. Ak toky, s ktorými má spoločnosť INVELT zaobchádzať prevyšujú a/alebo sú nižšie ako bol predpokladaný odhad Klienta na začiatku poskytovania Logistických služieb, a ktoré boli použité na využitie/dimenzovanie potrebných prostriedkov na vykonávanie Logistických Služieb, spoločnosť INVELT vynaloží maximálne úsilie na splne- nie požiadaviek Klienta. Spoločnosť INVELT je povinná vyhotoviť štúdiu za účelom definovania nových podmienok a tieto nové podmienky vykonávania Služieb pre- rokovať s Klientom. Ak sa zmluvným stranám nepodarí uzatvoriť dohodu v zmysle vyššie uvedených ustanovení, budú sa naďalej uplatňovať súčasné podmienky, až dokým spoločnosť INVELT neukončí písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou dobou poskytovanie všetkých alebo časť Logistických služieb.

Právo návštevy a kontroly: Spoločnosť INVELT má právo otvoriť a skontrolovať akúkoľvek Zásielku bez upozornenia. Pre Logistické služby platí, že Klient má počas pracovných dní v čase pracovných hodín prevádzky voľný prístup do priestor- ov spoločnosti INVELT bez toho, aby došlo k narušeniu aktivity/chodu prevádzky spoločnosti INVELT. Klient je povinný o tom informovať INVELT predchádzajúcim oznámením najmenej štyridsať osem (48) pracovných hodín a počas návštevy musí byť sprevádzaný zástupcom spoločnosti INVELT.

Inventúry: Na začiatku vykonávania Logistických Služieb bude na náklady Klienta vykonaná inventúra počiatočných stavov. Pri porušení uvedeného, spoločnosť INVELT nezodpovedá za rozdiely v zásobách, ktoré boli zistené alebo zaúčtované pri prvej fyzickej inventarizácií vykonávanej oboma zmluvnými stranami.

Klient má každý rok právo uskutočniť jednu (1) fyzickú inventúru v prítomnos- ti oboch zmluvných strán počas prevádzkových resp. pracovných dní v priebehu bežného pracovného času v dotknutých prevádzkach. Vykonanie inventúry musí byť oznámené písomným oznámením najmenej pätnásť (15) dní pred jeho vyko- naním, pričom činnosť prevádzky bude počas trvania inventúry prerušená. Akékoľvek dodatočné inventúry budú Klientovi umožnené na jeho žiadosť za osobitnú úhradu. Spoločnosť INVELT bude zodpovedná len za rozdiely vytvorené medzi skutočnou zásobou na sklade a zostatkom v jej inventúrnych knihách/dokladoch. Týmto sa zmluvné strany výslovne dohodli, že výlučne register evidencia) zásob zaznamenávajúci pohyb na sklade (vstupy a výstupy) vyhotovený spoločnosťou INVELT bude legálne záväzný. Rozdiel v inventúrach je definovaný ako zostatok medzi finančným schod- kom a prebytkom na všetkých položkách na sklade, pri zohľadnení povolenej bežnej odchýlky na straty vo výške 5 ‰ počítanej zo skutočnej ceny skladovaného Tovaru pri presune v sklade medzi dvoma dátumami inventarizácie. Podmienky kompenzácie za chýbajúce zásoby, po použití odchýlky na straty sa vypočítajú na základe aktuálnej ceny Tovaru po zohľadnení obmedzení stanovených v článku 4.

Výhrady: V prípade straty, poškodenia alebo akejkoľvek inej ujmy spôsobenej na Tovare, spočívajúcej napr. v omeškaní je Príjemca povinný vykonať všetky potrebné kroky na zachovanie práva na podanie žaloby alebo uskutočnenie iných právnych úkonov. V prípade nesplnenia predchádzajúcej vety nie je možné vykonať akékoľvek zabezpečovacie právne úkony voči spoločnosti INVELT alebo jej zástupcom.

Dodanie/Odmietnutie alebo nesplnenie povinnosti Príjemcu: Ak Príjemca odmietne prevziať Zásielku alebo v prípade omeškania Príjemcu z akéhokoľvek dôvodu, všetky počiatočné a dodatočné poplatky a náklady, ktoré sú splatné a vynaloženého vzťahu k prepravovanému Tovaru budú uhradené Klientom. V uvede- nom prípade môže Klient a/alebo Príjemca získať Tovar na vlastné náklady do tridsi- atich kalendárnych dní, v opačnom prípade bude spoločnosť INVELT oprávnená Tovar zničiť na náklady Klienta.

Kontajnery: Tovar môže byť plnený spoločnosťou INVELT v alebo do kontajnerov a zároveň Tovar môže byť plnený iným tovarom. Podľa toho či sa kontajner dodáva pred tým alebo po tom, ako spoločnosť INVELT obdrží Tovar alebo dodá Klientovi Tovar platí nasledovné:

 • Ak bol kontajner naplnený Klientom alebo v jeho mene (niekým iným), spoločnosť INVELT nezodpovedá za stratu alebo škodu na Tovare:
 • spôsobené tým, ako bol Kontajner naplnený;
 • spôsobené nevhodnosťou Tovaru na prepravu v
 • spôsobené nevhodným alebo chybným stavom Za predpokladu, že kontajner bol dodaný spoločnosťou INVELT alebo v jej mene, tento odsek sa uplatní iba vtedy, ak nevhodný alebo chybný stav vznikol
 • bez akejkoľvek náležitej starostlivosti zo strany spoločnosti INVELT alebo
 • bol zjavný po primeranej kontrole zo strany Klienta v čase alebo pred tým, ako bol Kontajner naplnený.
 • ak Kontajner nie je zapečatený na začiatku prepravy Zásielky s výnimkou prípadu, keď spoločnosť INVELT súhlasila so zapečatením

Klient vyhlasuje, že voči spoločnosti INVELT nebude uplatňovať nároky na náhradu škody a zaväzuje sa odškodniť spoločnosť INVELT za akúkoľvek stratu, škodu, výdavky, náklady alebo akúkoľvek inú platbu, ktoré vyplývajú z jednej alebo viacerých z vyššie uvedených záležitostí s výnimkou písmena a) bodu 3) – i) vyššie

 • Ak bol spoločnosti INVELT udelený pokyn poskytnúť kontajner:
 • v prípade neexistencie písomnej žiadosti o opaku, spoločnosť INVELT nie je povinná poskytnúť kontajner špeciálneho/osobitného druhu
 • Kontajnery, palety alebo podobné prepravné predmety dodané spoločnosťou INVELT lebo v jej mene musia byť vrátené spoločnosti INVELT v rovnakom poradí a stave v akom boli odovzdané Klientovi, s výnimkou bežného opotrebenia, s čistým vnútrom, do 7 dní, pokiaľ nie je uvedené inak v tarife (cenovej ponuke) spoločnosti INVELT alebo Klient zodpovedá za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo one- skorenie a za všetky príslušné dôsledky, bez obmedzenia nákladov za zadržanie. Článok 5 – ZODPOVEDNOSŤ: Pre Dopravné/Prepravné Služby platí, že spoločnosť INVELT je oprávnená konať ako sprostredkovateľ (ďalej len „Sprostredkovateľ”) alebo vo vlastnom mene ako príkazca (ďalej len „Príkazca”) pri vykonávaní Služieb. Pokiaľ nie je ustanovené inak všeobecne záväzným (povinným) miestnym predpisom ale- bo písomnou dohodou medzi spoločnosťou INVELT a Klientom, spoločnosť INVELT koná ako Sprostredkovateľ na základe týchto VOP. Pre Logistické Služby, platí, že spoločnosť INVELT koná ako Príkazca podľa týchto VOP, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak medzi spoločnosťou INVELT a Klientom.
 • INVELT ako Sprostredkovateľ: Dohoda uzatvorená medzi spoločnosťou INVELT a Klientom o cene za poskytované Služby nie je dotknutá postavením spoločnosti INVELT, ktorý koná ako Sprostredkovateľ pri poskytovaní nižšie uvedených Služieb. V prípade, ak spoločnosť INVELT koná ako Sprostredkovateľ za Klienta, spoločnosť INVELT neuzatvorí, ani sa nepokúsi o uzatvorenie zmluvy s Klientom o preprave, skladovaní, balení alebo spracovaní akéhokoľvek Tovaru ani o žiadnej inej fyzickej službe týkajúcej sa Spoločnosť INVELT koná samostatne v mene Klienta pri zabezpečovaní Služieb na uzatvorenie zmlúv s tretími stranami, tzn. priame zmluvné vzťahy sú uzatvárané medzi Klientom a tretími stranami. V rozsahu, v ktorom spoločnosť INVELT v súlade s týmito podmienkami koná ako Sprostredkovateľ v mene Klienta, je spoločnosť INVELT oprávnená a Klient týmto výslovne splnomocňuje spoločnosť INVELT na uzatváranie dohôd s tretími stranami v mene Klienta:
 • na prepravu Tovaru akýmikoľvek cestami alebo prostriedkami alebo osobami, na skladovanie, balenie, prekládku, vykládku alebo manipuláciu s Tovarom akou- koľvek osobou a na akomkoľvek mieste v akejkoľvek dĺžke času,
 • na prepravu alebo skladovanie akéhokoľvek Tovaru v alebo na prepravných jed- notkách a spolu s ďalším tovarom akejkoľvek povahy,
 • na uskutočnenie vyššie uvedených úkonov, ktoré sú podľa názoru spoločnosti INVELT primerane potrebné v súvislosti s výkonom jej povinností voči Klientovi Spoločnosť INVELT nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu na Tovare, v prípade, ak koná ako Sprostredkovateľ za Klienta, s výnimkou ak takáto strata ale- bo škoda bola spôsobená hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným porušením povinností zo strany spoločnosti INVELT. V žiadnom prípade nebude spoločnosť INVELT zodpovedná za omeškanie doručenia Tovaru a zároveň spoločnosť INVELT neposkytuje žiadnu garanciu (záruku) za dodanie Tovaru, ktoré je vykonávané tretími V prípade, aj ak by si spoločnosť INVELT privodila určitú zodpovednosť, finančná náhrada/kompenzácia poskytnutá spoločnosťou INVELT by bola prísne obmedzená maximálne do výšky ceny Služby, pri ktorej došlo k porušeniu povinností (s výnimkou práv, daní a iných nákladov), pričom táto suma kompenzá- cie nesmie prekročiť maximálnu sumu 50 000,- Eur na jednu udalosť.

5.2.    INVELT ako Príkazca

 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú Prepravnými službami: Zodpoved- nosť za škodu spoločnosti INVELT je obmedzená rovnakým spôsobom, akým je obmedzená zodpovednosť Dopravcu v súvislosti s prepravnými operáciami, na ktoré je poverený. V prípade, ak nie sú známe kompenzačné limity Dopravcov alebo, ak platné právne predpisy neukladajú takéto limity, budú sa uplatňovať najnižšie limity v nižšie uvedených článkoch týchto VOP alebo v príslušných Dohovoroch vy- menovaných v čl. 11 Na každú Zásielku je možné uplatňovať len jeden nárok, na základe ktorého bude vykonané plné a konečné vyrovnanie za všetky straty alebo škody týkajúce sa danej zásielky.
 • Straty a škody na Tovare, ktoré nie sú spôsobené Prepravnými Služba- mi: V prípade, ak spoločnosti INVELT vznikne zodpovednosť za škodu z akéhokoľvek dôvodu, táto je prísne obmedzená do výšky skutočnej hodnoty Tovaru podľa nasledujúcich limitov: 14 Eur za kilogram celkovej (hrubej) hmotnosti chýbajúceho alebo poškodeného Tovaru, bez ohľadu na hmotnosť, objem, rozmery, povahu alebo hodnotu príslušného Tovaru, avšak nepresahujúc sumu výrobku v celkovej (hrubej) hmotnosti vyjadrenej v tonách Tovaru uskladneného pre Klienta v sklade v čase udalosti, vynásobenú sumou 2300,- Eur, do maximálnej výšky 50 000,- Eur na jednu udalosť.
 • Iné škody: Za akékoľvek škody iné ako škody na Tovare a najmä, za akúkoľvek ujmu spôsobenú oneskoreným doručením alebo za služby colných zástupcov, je fi- nančná náhrada /kompenzácia, ktorá má byť uhradená spoločnosťou INVELT prísne obmedzená maximálne do výšky ceny Služby v dôsledku ktorej došlo k porušeniu povinností (okrem práv, daní a iných nákladov) pričom táto suma kompenzácie nesmie prekročiť maximálnu sumu 50 000,- Eur na jednu udalosť.
 • Obmedzenie zodpovednosti: Spoločnosť INVELT za žiadnych okolností nie je zodpovedná za nepriame alebo následné straty, akými sú napríklad, avšak nie len

– strata na zisku, strata na trhu alebo straty vzniknuté v dôsledku omeškania ale- bov dôsledku akejkoľvek odchýlky, bez ohľadu na ich vznik. Za žiadnych okolností nemôžu ročné záväzky spoločnosti INVELT prekročiť 10% z celkovej ročnej ceny za poskytované Služby uhrádzané Klientom. Ak nie je písomne medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, v riadne podpísanom dokumente, nebudú sa uplatňovať žiadne sankcie v súvislosti s poskytovanými službami.

 • Výnimka zo zodpovednosti: Spoločnosť INVELT nenesie zodpovednosť v prípade straty alebo škody vyplývajúcej z Výnimočnej
 • Spoločná zodpovednosť: Pre prepravné služby po mori platí, že Dopravca môže rozhodnúť o Spoločnej Zodpovednosti, regulovanej podľa York-Antverpských pravidiel z roku 1974, kedykoľvek podľa uváženia Dopravcu, v znení novely Jason Clause, schválená BIMCO (Pobaltskou a medzinárodnou námornou radou), pričom uvedené pravidlá sa považujú za začlenené do tejto V tejto súvislosti je Klient na požiadanie Dopravcu povinný poskytnúť primerané zabezpečenie (kauciu). Bez ohľadu na vyššie uvedené, Klient vyhlasuje, že voči spoločnosti INVELT nebude uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody a zároveň je povinný odškodniť, resp. nahradiť spoločnosti INVELT všetky náklady v súvislosti s akýmkoľvek vzniknutým nárokom (a akýmkoľvek s tým súvisiacim výdavkom) na poskytnutie zabezpečenia (kaucie), ktoré by mohli byť požadované Dopravcom v tejto súvislosti. Spoločnosť INVELT nie je povinná podniknúť žiadne kroky na vyzbieranie príspevkov na kauciu týkajúcu sa Spoločnej zodpovednosti v prospech Klienta.
 • Vyhlásenie o  hodnote  alebo   poistenie   zodpovednosti   za   prepravu: V prípade prepravných služieb platí, že Klient má vždy možnosť predložiť vyhlásenie o hodnote Tovaru, ktorú si sám stanovil a ktorá bola akceptovaná spoločnosťou INVELT konajúcej v postavení Príkazcu. V prípade poškodenia Tovaru má predmetné vyhlásenie účinky nah- radenia  vyššie  uvedených  maximálnych  kompenzačných   limitov  do výšky stanovenej týmto vyhlásením. Za uvedené vyhlásenie o hodnote Tovaru bude Klientovi účtovaný V súlade s článkom 6 môže Klient taktiež udeliť spoločnosti INVELT pokyny na uzavretie poistenia zodpovednosti za prepravu na jeho účet za úhradu zodpovedajúcej odmeny, s uvedením poistných rizík, ktoré majú byť kryté, a záruk, ktoré majú byť garantované. Pokyny (vyhlásenie o hodnote alebo poistenie zodpovednosti za prepravu) sa musia uvádzať osobitne pre každú Zásielku.
 • Osobitný záujem na doručení: Pre Prepravné služby platí, že Klient je vždy oprávnený podať vyhlásenie o osobitnom záujme na doručení, ktoré po potvrdení spoločnosťou INVELT konajúcej v postavení Príkazcu, bude mať v prípade onesko- reného doručenia zásielky účinok nahradenia vyššie uvedených maximálnych kompenzačných limitov do výšky stanovenej v tomto vyhlásení. Využitie tejto možnosti podania vyhlásenia o osobitnom záujme na doručení je za Pokyny sa musia uvádzať osobitne pre každú Zásielku.

Článok 6 – POISTENIE TOVARU:

 • Prepravné služby: Spoločnosť INVELT neuzatvorí žiadne poistenie zodpov- ednosti za prepravu za účelom poistnej ochrany Tovaru, pokým jej nie je od Klienta doručená písomná objednávka osobitne pre každú Zásielku s uvedením poistných rizík, ktorým má byť poskytnutá poistná ochrana a záruky, ktoré majú byť garanto- vané. V prípade doručenia takejto objednávky, spoločnosť INVELT konajúca na účet Klienta, uzavrie poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá je všeobecne známa ako solventná (t.j. s dobrou platobnou schopnosťou). Spoluúčasť bude znášať Klient. Ak nie je výslovne uvedené inak, poistenie sa bude vzťahovať len na bežné poistné riziká (okrem nebezpečenstva vojny a štrajkov). Spoločnosť INVELT, ktorá v súvislosti s vyššie uvedenou písomnou objednávkou vykonáva úkony v postavení zástupcu Klienta pri uzatváraní poistenia, nie je možné v žiadnom prípade považovať za poistiteľa.
 • Logistické služby: Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Klient je povinný uzatvoriť komplexné poistenie zodpovednosti za prepravu za účelom poist- nej ochrany Tovaru pri vykonávaní Logistických služieb, a to najmä na nasledovné poistné riziká : požiar, výbuch, poškodenie vodou, záplavy, búrka, krupobitie, vandal- izmus, terorizmus, sabotáž, prírodné katastrofy, krádež s násilím. V každom z vyššie uvedených prípadov sa Klient zaväzuje vzdať sa akýchkoľvek nárokov voči spoločno- sti INVELT, a zároveň zabezpečí, aby poisťovateľ neuplatňoval regres voči spoločnosti INVELT v dôsledku akejkoľvek škody vzniknutej na základe vyššie uvedených poistných rizík (udalostí) na skladovanom Tovare Klienta od jeho prvého vyúčtovania. Článok 7 – CENA SLUŽIEB: Ceny sú vypočítané na základe údajov poskytnutých Klientom, berúc do úvahy najmä Služby, ktoré sa majú vykonať, povahu, hmotnosť, objem Tovaru a trasy, ktoré sa majú použiť. Do úvahy sa berie aj akákoľvek iná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť zvýšenie nákladov za poskytované Služby. Cenové ponuky spoločnosti INVELT sú uvedené v súlade s menovitým kurzom v čase vydávania uvedených cenových ponúk, nákladmi na palivo, podmienkami a cenami Dopravcov, ako aj s platnými a účinnými zákonmi, predpismi a medzinárodnými dohodami, najmä v oblasti pracovnoprávnych a prepravných

Ak sa jeden alebo viacero z týchto údajov upraví alebo doplní po vypracovaní cenovej ponuky, pôvodné ceny sa primerane upravia v súlade s vykonanými zmenami. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene cenovej ponuky v priebehu na- jmenej 15 dní, je spoločnosť INVELT oprávnená ukončiť poskytovanie všetkých služieb alebo ich časť doručením písomnej výpovede s výpovednou lehotou v dĺžke 15 dní. Pokiaľ nie je v cenovej ponuke spoločnosti INVELT výslovne uvedené inak, ceny nezahŕňajú (i) práva, dane, mýta, prepravu trajektom, poplatky a záväzky splatné v súlade s nariadeniami a predpismi, ktoré sa týkajú najmä daní alebo colných predpisov (napr. spotrebná daň, dovozné clo atď.), (ii) akékoľvek výdavky, náklady, pokuty a peňažné sankcie akéhokoľvek charakteru vyplývajúce z porušenia povinností (zákonných, regulačných alebo zmluvných záväzkov) Klientom alebo niektorým z jeho zástupcov, (iii) akékoľvek náklady a poplatky vyplývajúce z Výnimočnej udalosti (náklady na prepravu, zadržanie, skladovanie, stojné účtované pre lode, poplatky za parkovanie …), iv) všetky finančné náklady spôsobené konaním alebo opomenutím štátnych orgánov a iv) akékoľvek príplatky uplatniteľné na off-roadovú prepravu (príplatky účtované parníkom, sezóna na výber, zvýšenie všeobecnej sadzby atď). Ak nie je v cenovej ponuke spoločnosti INVELT uvedené inak, základné ceny sú platné na obdobie jedného roka, s tým, že tieto ceny sú každoročne prerokované a modifikované. Výnimku tvoria ceny za námornú a leteckú prepravu, ktoré sú platné jeden mesiac.

V prípade Logistických služieb platí, že Cena musí zahŕňať minimálny mesačný príjem na pokrytie fixných nákladov za poskytované Služby.

Daň: Klient berie na vedomie, že ceny, sadzby a poplatky sú netto (v čistom), t.j. bez daní, odvodov, ciel, zrážok alebo poplatkov akéhokoľvek charakteru („Dane“) a že je povinný znášať a platiť príslušné Dane vyrubené alebo uložené v súlade s týmito VOP, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku vykonávania Služieb. Klient je povinný nahradiť spoločnosti INVELT akúkoľvek škodu a zbaviť spoločnosť INVELT akejkoľvek zodpovednosti voči všetkým záväzkom, nárokom, obvineniam, trestným stíhaniam a rozsudkom (vrátane súdnych poplatkov) týkajúce sa vyššie uvedených Daní. Klient je zároveň povinný bezodkladne vrátiť spoločnosti INVELT akúkoľvek sumu, ktorú táto spoločnosť zaplatila alebo je povinná uhradiť v súvislosti s uvedenými Daňami. Klient je rovnako výlučne zodpovedný vo vzťahu k svojim vlastným Daniam vyberaným akýmkoľvek daňovým úradom v akejkoľvek krajine a spoločnosť INVELT v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k týmto Daniam. V prípade odpočítania, zadržania alebo započítania akýchkoľvek Daní v súvislosti s akoukoľvek platbou uskutočnenou na základe týchto VOP, ceny, sadzby a poplatky sa primerane zvýšia tak, aby spoločnosť INVELT skutočne obdržala netto (čistú) sumu vo výške, ktorú by dostala (a na ktorú má nárok) bez uplatnenia týchto Daní. Klient je povinný do 30 (tridsiatich) dní po vykonaní takejto platby poskytnúť spoločnosti INVELT všetky originály úradných dokumentov, potvrdenia a/alebo inú dokumentáciu adresovanú alebo vzťahujúcu sa na spoločnosť INVELT od príslušného Daňového úradu.

Článok 8 – PLATOBNÉ PODMIENKY:

Klient je povinný platiť za Služby po doručení faktúry, netto a bez uplatnenia zľavy, v mieste kde boli faktúry vystavené, v lehote, ktorá nemôže presiahnuť 30 dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ nie je uvedené inak v cenovej ponuke spoločnosti INVELT. V prípade omeškania s úhradou platby sa uplatňujú nasledovné sankcie:

 • Suma rovnajúca sa úrokovej sadzbe uplatňovanej Európskou centrálnou bankou (alebo centrálnou/národnou bankou krajiny, v ktorej sa nachádza sídlo spoločnosti INVELT) po jej poslednej refinančnej operácii zvýšenej o 10 percentuálnych bodov,
 • Paušálna suma vo výške 40 Eur na inkasné poplatky. Ak poplatky za inkaso prevýšia tento pevne stanovený poplatok, môže byť vyúčtovaná (vyfakturovaná) dodatočná

Neoprávnené odpočítanie sumy (zo splatných riadne vystavených faktúr) v dôsledku vzniku údajných škôd z ceny za poskytnuté Služby je zakázané.

Ak boli z osobitných dôvodov dohodnuté iné platobné termíny oproti vyššie uve- deným ustanoveniam, každá čiastočná platba sa najprv odpočíta od neprednostnej časti dlhu. Nezaplatenie čo i len jednej splátky riadne a včas bude mať za následok automatickú stratu výhody splátok, t.j. celý dovtedy nezaplatený dlh sa stane okamžite splatným.

Článok 9 – ZÁDRŽNÉ PRÁVO:

Bez ohľadu na postavenie v akom spoločnosť INVELT poskytuje Služby, a to predovšetkým v postavení colného zástupcu, Klient berie na vedomie, že spoločnosť INVELT má výslovné zmluvné zádržné právo, ktoré zahŕňa zádržné právo a všeobecnú prednosť držby všetkého tovaru, cenných papierov a dokumentov, ktoré má k dispozícii, a to na zabezpečenie všetkých dlhov (faktúry, úroky, vzniknuté náklady atď.), ktoré má Klient voči spoločnosti INVELT, a to aj tých, ktoré vznikli pred alebo nemajú spojitosť s vykonanými operáciami (Službami) vo vzťahu k tovaru, cenným papierom a dokumentom, ktoré sú v držbe spoločnosti INVELT. Článok 10 – TRVANIE ZMLUVY – UKONČENIE: Prepravné služby sa vykonávajú počas jedného roka od dátumu prvej objednávky zaslanej od Klienta spoločnosti INVELT.  Ak sa Služby týkajú výlučne alebo aspoň sčasti Logistických služieb, Služby sa vykonávajú počas dvoch (2) rokov odo dňa prvej objednávky zaslanej od Klienta spoločnosti INVELT. Služby sa automaticky obnovia na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán nezašle druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď pred koncom zmluvného obdobia. Výpovedná doba je v dĺžke 3 mesiacov odo dňa doručenia výpo- vede. Táto výpovedná lehota sa predĺži na šesť (6) mesiacov, v prípade ak sa Služby týkajú výlučne alebo aspoň sčasti Logistických služieb.

V prípade, ak jedna zo strán závažným spôsobom alebo opakovane porušuje svoje záväzky vyplývajúce z týchto VOP, druhá zmluvná strana je oprávnená okamžite (bez súdneho konania) ukončiť poskytovanie Služieb, ktorých sa toto porušenie týkalo, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, ak nenastala žiadna náprava v nasledu- júcich tridsiatich (30) dňoch po zaslaní výzvy doporučeným listom s doručenkou.

V prípade predčasného ukončenia Prepravných a/alebo Logistických Služieb, ak nenastalo porušenie povinností zo strany spoločnosti INVELT, je Klient povinný zaplatiť spoločnosti INVELT odstupné, resp. kompenzáciu, rovnajúce sa 35% z celkovej ceny za poskytovanie Služieb, na ktorú by spoločnosť INVELT mala nárok až do pôvodne dohodnutého termínu. Táto suma sa vypočíta na základe priemernej ceny fakturovaných Služieb za posledný alebo za prvý rok, berúc do úvahy priemer ceny za Služby vykonané počas príslušného roku. Klient je navyše povinný odškodniť spoločnosť INVELT za všetky vzniknuté dôsledky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z predčasného ukončenia Služieb vrátane, avšak nie výlučne, sankcií, náhrady škody, poplatkov, nákladov vzniknutých v súvislosti s prípadným nájmom, nájomnou zmluvou a/alebo dohodami o financovaní zariadení potrebných na vykonávanie Služieb, akýmikoľvek nárokmi subdodávateľov, ktorí sa podieľali na vykonávaní Služieb, poplatkami resp. odmenou na advokáta, a nákladmi vynaloženými na neopotrebované časti zariadení za obdobie kedy neboli využívané.

V prípade ukončenia poskytovania Logistických Služieb z akýchkoľvek dôvodov, ak výkonom Logistických Služieb poveril Klient ďalšieho poskytovateľa služieb alebo ak budú vykonávané Klientom, Klient je povinný prevziať zamestnancov spoločno- sti INVELT, ktorý sa venujú výkonu Logistických Služieb. V dôsledku porušenia tohto ustanovenia, prijať priamo alebo nepriamo všetkých alebo časť týchto zamestnancov, je Klient povinný odškodniť spoločnosť INVELT za všetky straty, žaloby, nároky, súdne konania, výdavky, náklady, poplatky, náhrady, škodu a zodpovednosť, ktoré vznikli spoločnosti INVELT z dôvodu nadbytočnosti a/alebo preradenia týchto zamestnancov.

Článok 11 – ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCIA:

Tieto VOP sa vykladajú podľa práva krajiny kde má spoločnosť INVELT hlavné sídlo a podľa nasledujúcich Medzinárodných dohovorov:

 • Pre cestnú dopravu: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, podpísaný dňa 05.1956 (ďalej len „CMR“)
 • Pre námornú prepravu: Bruselský dohovor, podpísaný dňa 8.1924 (Haagsky poriadok) a Visbský protokol z 23. februára 1968 a protokol z roku 1979 (ďalej len „Bruselský dohovor“)
 • Pre leteckú dopravu: Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaný dňa mája 1999 (ďalej len „Montrealský dohovor“)
 • Pre železničnú prepravu: Dohovor o medzinárodnej preprave tovaru po železni- ciach, podpísaný v roku 1890 v Berne, pravidlá CIM z mája 1980, protokol z roku 1990 a protokol z Vilniusu z 3. júna 1999 alebo SMGS pre časť prepravy po železnici, ktorá sa uskutočňuje v krajinách, ktoré sú signatármi SMGS
 • Pre prepravu po rieke: Dohovor podpísaný dňa 06.2001 v Budapešti (ďalej len „CMNI“)

V prípade sporu, ktorý vznikne v súvislosti s týmito VOP, sú strany povinné usilovať sa o jeho mimosúdne vyrovnanie. V prípade nemožnosti vyriešenia sporu mimosúdnou cestou vzájomným jednaním (dohodou), zmluvné strany súhlasia predložiť spornú vec súdu nachádzajúcemu sa v obvode, kde má spoločnosť INVELT svoje hlavné sídlo, aj v prípade viacerých žalovaných alebo odvolaní tretích strán.

Článok 12 – RÔZNE USTANOVENIA:

 • Exkluzivita: Klient udeľuje spoločnosti INVELT výlučné právo na poskytovanie Služieb podľa týchto Zmluvné strany súhlasia, že predmetné výlučné právo, ktoré bolo udelené a prijaté zo strany spoločnosti INVELT je potrebné pre optimalizáciu služieb vzhľadom na žiadosť Klienta na zabezpečenie určitých technických požiadaviek. V dôsledku tejto žiadosti na technickú spôsobilosť spoločnosť INVELT vytvorila špecifické opatrenia a jednotnú kontrolu informačných tokov.
 • Mlčanlivosť: Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách o druhej zmluvnej strane, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom Služieb a zároveň sa zaväzujú nezverejňovať informácie tretej strane bez pred- chádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
 • Zverejnenie: Klient udeľuje spoločnosti INVELT oprávnenie zmieniť sa o exis- tencii obchodného vzťahu medzi oboma zmluvnými Stranami a používať jeho ob- chodné meno ako referenčnú osobu, o čom bol Klient vopred informovaný.
 • Neprevoditeľnosť: Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť alebo iným spôsobom postúpiť na tretiu stranu všetky práva alebo časť jej práv podľa týchto VOP bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany s výnimkou prevodu alebo postúpenia práv medzi jednotlivými spoločnosťami v rámci Skupiny (medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami).
 • Tolerancia: Skutočnosť, že jedna zo zmluvných strán si neuplatní právo alebo nenapadne porušenie povinností druhej zmluvnej strany, nie je možné v budúcnosti považovať za zrieknutie sa práva na uplatnenie predmetného nároku alebo napad- nutie porušenia Akékoľvek zrieknutie sa práv bude platné a vynútiteľné len v prípade, ak bude písomne vyjadrené splnomocneným zástupcom strany, od ktorej takéto zrieknutie sa práv pochádza.
 • Oddeliteľnosť: Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP vyhlásilo alebo sa považuje za neplatné, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v
 • Zachovanie ustanovení: Bez ohľadu na ukončenie poskytovania Služieb, usta- novenia článkov 5, 10, 11, 2, 12.7a 12.8 uvedené vyššie zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
 • Ochrana údajov: Informácie o Klientovi, ktoré sú obsiahnuté v súboroch spoločnosti INVELT sú oznámené iba orgánom spoločnosti a organizáciám, ktoré sú výslovne oprávnené s nimi nakladať. Klient je oprávnený požiadať, aby tieto údaje boli oznámené priamo do hlavného sídla spoločnosti V súlade s platnými predpis- mi o ochrane osobných údajov môže byť Klientovi udelené právo na prístup, zmenu, opravu alebo vymazanie informácií, ktoré sa ho týkajú.

V Bratislave, dňa 2.8.2021